การยื่นภาษี ปี 2566

การยื่นภาษี ปี 2566

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2566
กำหนดการยื่นภาษี:

ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต:
15 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2567
ยื่นแบบกระดาษ:
1 – 31 มีนาคม 2567
ช่องทางการยื่นภาษี:

ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต:
เว็บไซต์กรมสรรพากร: https://rd.go.th/
RD Smart Tax Application
ยื่นแบบกระดาษ:
สำนักงานสรรพากรพื้นที่
เอกสารที่ต้องเตรียม:

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
หลักฐานการจ่ายเงิน
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการยื่นภาษี:

เตรียมเอกสารให้พร้อม
เลือกช่องทางการยื่นภาษี
กรอกข้อมูลในแบบแสดงรายการภาษี
ตรวจสอบข้อมูล
ชำระภาษี (กรณีมีภาษีที่ต้องชำระ)
กรณีมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ:

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่
โทรศัพท์ 1161
เว็บไซต์กรมสรรพากร: https://rd.go.th/
แหล่งข้อมูล:

เว็บไซต์กรมสรรพากร: https://rd.go.th/
ศูนย์ข้อมูลภาษีออนไลน์: [[URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]]([URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว])
RD Smart Tax Application
หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลเบื้องต้น แนะนำให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมสรรพากร